Tipperary County Council
Civic Offices, Clonmel | Civic Offices, Nenagh,
Co. Tipperary
Office Locations | Get Directions
Telephone:
+353(0)818 06 5000
9.30 - 4.30 Mon-Fri
9.00 - 1.00 Mon-Fri (Motor Tax)
Tipperary County Council Civic Offices, Clonmel | Civic Offices, Nenagh, Co. Tipperary
Tipperary County Council Civic Offices, Clonmel | Civic Offices, Nenagh, Co. Tipperary
customerservices@tipperarycoco.ie

FORBAIRT POBAIL AGUS GHEILLEAGRACH

Tá baint ag Rannóg Fhorbairt Pobail & Gheilleagrach Chomhairle Contae Thiobraid Árann le tuilleadh forbartha a dhéanamh ar leas ár bpobal agus an leas sin a chothabháil trí fhorbairt gheilleagrach, trí fhorbairt fiontar, trí fhorbairt pobail, trí phrionsabail chuimsithe shóisialta a chur chun cinn agus trí thuilleadh forbartha a dhéanamh ar na réimsí cultúrtha agus caitheamh aimsire.

Táimid tiomanta do chuideachtaí dinimiciúla agus daoine beoga a mhealladh agus tacú leo le poist agus gnóthaí inmharthana a fhorbairt sa tír. Tríd an Aonad Tacaíochta Gnó agus faoi stiúir na hOifige Fostaíochta Áitiúla nua-bhunaithe, tá sé mar aidhm ag Comhairle Contae Thiobraid Árann infheistíocht isteach a aithint agus tacú léi, cruthú deiseanna breise fostaíochta a éascú, tacú le gnóthaí atá ann cheana féin agus ról a bheith aige i gcultúr fiontraíoch níos láidre a fhorbairt.

Tá limistéir tuaithe agus bailte uirbeacha mar chuid den 'Phríomh-Chontae', mar a ghairtear ar Thiobraid Árann. Tá éiteas pobail cáiliúil againn, lena gcabhraítear le daoine bheith lánpháirteach sa chontae trí ghréasán leathan clubanna agus cumann. Tá sceideal leagtha amach d'imeachtaí ilchineálacha ealaíne, spóirt agus cultúir i rith na bliana go léir, i gcomhpháirtíocht lenár bpobail go léir, lena gcinntítear clár beoga agus ilghnéitheach féilte agus gníomhaíochtaí.

Teastaíonn ó Chomhairle Contae Thiobraid Árann rochtain chothrom ar na seirbhísí ar fad a chur chun cinn i measc na saoránach. Chuige sin, oibreoidh an Chomhairle i gcomhar leis na gníomhaireachtaí agus leis na líonraí tacaíochta ábhartha ar fad le cinntiú go gcuirtear ar chumas na ndaoine is mó atá imeallaithe páirt níos mó a ghlacadh i ngach réimse cinnteoireachta a théann i bhfeidhm orthu. Le tacaíocht dá leithéid, tá sé beartaithe go gcuirfear ar chumas daoine aonair agus grúpaí feabhas a chur ar a bhfolláine féin agus ar fholláine a bpobal freisin.
Déanfaidh Comhairle Contae Thiobraid Árann a dícheall i gcónaí, tríd an Rannóg Forbartha Pobail agus Geilleagraí dá cuid, áit a chur ar fáil ina mbíonn cáilíocht mhaith beatha ag muintir an chontae agus ina gcuirtear eispéireas dearfach speisialta ar fáil do chuairteoirí.

Ár Misean
Déanfaidh Comhairle Contae Thiobraid Árann pobal uilechuimsitheach, geilleagar faoi bhláth agus cáilíocht beatha ar ardchaighdeán a chur chun cinn, a chothú agus a fhorbairt. Áit a bheidh ann inar féidir rath a bheith ar gach aon teaghlach agus duine. Déanann Comhairle Contae Thiobraid Árann a dícheall cothromaíocht a aimsiú idir na héilimh a bhaineann le geilleagar fuinniúil agus na héileamh a bhaineann le timpeallacht shlán inbhuanaithe.

Ár bhFís
Bheith chun tosaigh chun folláine shóisialta, phobail, chultúrtha agus gheilleagrach na saoránach ar fad i dTiobraid Árann a chothú, a chur chun cinn agus a fheabhsú, agus an fholláine sin a sheachadadh, trí chur chuige dearfach, réamhghníomhach agus comhpháirteach i leith sheachadadh na seirbhísí.

Ár Luachanna
Is iad na focail seo a leanas atá mar bhonn agus thaca ag na luachanna inár rannóg:
Freagrúlacht, cothroime, comhar, cáilíocht, cuntasacht, ceannaireacht, inniúlacht, éifeachtúlacht, cumarsáid, obair foirne, comhpháirtíocht, agus comhoibriú

Related Content