Tipperary County Council
Civic Offices, Clonmel | Civic Offices, Nenagh,
Co. Tipperary
Office Locations | Get Directions
Telephone:
+353(0)818 06 5000
9.30 - 4.30 Mon-Fri
9.00 - 1.00 Mon-Fri (Motor Tax)
Tipperary County Council Civic Offices, Clonmel | Civic Offices, Nenagh, Co. Tipperary
Tipperary County Council Civic Offices, Clonmel | Civic Offices, Nenagh, Co. Tipperary
customerservices@tipperarycoco.ie

RANNÓG AIRGEADAIS

Cuimsíonn an Fheidhm Bhainistíochta Airgeadais rialú agus bainistíocht ar airgead na Comhairle: ioncam agus caipiteal. Tá tuilleadh eolais maidir leis na seirbhísí éagsúla arna soláthar ag an rannóg ar fáil ón mbarra roghchláir ian bhfuil naisc ar dheis.

Cuimsíonn obair na Rannóige Airgeadais:

  1. na híocaíochtaí go léir do sholáthraithe a phróiseáil
  2. admhálacha d'airgead isteach a eisiúint
  3. sruthanna ioncaim éagsúla a fhorchúiteamh
  4. an Buiséad Bliantúil agus Ráiteas Airgeadais na gCuntas a ullmhú
  5. na cuntais airgeadais go léir a choinneáil agus
  6. tuairiscí agus tuairisceáin éagsúla a thiomsú.

Roinntear caiteachas na Comhairle idir Ioncam agus Caipiteal..

Caiteachas Ioncaim
Is é seo an t-airgead a chaitear ar ghnáthearraí ar nós párolla, árachas, aisíocaíochtaí ar iasachtaí, agus na hearraí riachtanacha a cheannach lenár sócmhainní a chothabháil agus a dheisiú.. Is iad seo a leanas foinsí an ioncaim:

  • Rátaí Tráchtála
  • Deontais ón Rialtas láir
  • Admhálacha ó sheirbhísí a sholáthar

Caiteachas Ioncaim
Is airgead é seo a chaitear ar shócmhainn a chruthú. Samplaí de sin is ea tithe Comhairle a thógáil agus tógáil bóithre. Maoinítear na tionscadail sin trí dheontas Ranna nó trí iasacht thar an tréimhse thógála ach nuair atá an tionscadal curtha i gcríoch maoinítear na costais oibríochta ó Chaiteachas Ioncaim.

Related Content