Silouette graphic representing Tipperary

Vacancies- Veterinary Inspector & Assistant Scientist

N/A
Vacancies
Human Resources
1 February 2023

Applications are invited from suitably qualified persons for the following positions:

Veterinary Inspector – 1 year contract

Salary Scale: €62,355 - €107,279 (2nd LSI)

Assistant Scientist

Salary Scale: €42,135 - €65,919 (2nd LSI)

Starting pay for all new entrants will be at the minimum of the scale

Panels will be created from which both permanent and temporary positions, where appropriate, may be offered during the lifetime of the panels.

Depending on the number of applications received for the above posts, shortlisting of candidates may be necessary.  Shortlisting will be based on the information on your application form. 

Application forms and further particulars are available on the links above.

Completed, application forms must be returned to recruitment@tipperarycoco.ie, by not later than 4.00pm on Friday, 17th February, 2023.

TIPPERARY COUNTY COUNCIL IS AN EQUAL OPPORTUNITIES EMPLOYER

--

FOLÚNTAIS

Lorgaítear iarratais ó dhaoine atá cáilithe go cuí do na poist seo a leanas:

Cigire Tréidliachta – conradh bliana

Scála Tuarastail: €62,355 - €107,279 (2ú LSI)

Eolaí Cúnta

Scála Tuarastail: €42,135 - €65,919 (2ú LSI)

Beidh pá tosaigh gach iontrálaí nua ag íosmhéid an scála

Cruthófar painéil óna bhféadfar poist bhuana agus shealadacha, nuair is cuí, a thairiscint le linn shaolré na bpainéal.

Ag brath ar líon na n-iarratas a gheofar ar na poist thuas, d’fhéadfadh go mbeadh gá le gearrliostú iarrthóirí. Beidh an gearrliostú bunaithe ar an eolas ar d’fhoirm iarratais. 

Tá foirmeacha iarratais agus sonraí breise ar fáil ar www.tipperarycoco.ie nó trí ríomhphost ó recruitment@tipperarycoco.ie.

Comhlánaithe, ní mór foirmeacha iarratais a sheoladh ar ais chuig recruitment@tipperarycoco.ie, tráth nach déanaí ná 4.00i.n. Dé hAoine, 17 Feabhra, 2023.

IS FOSTÓIR COMHIONANNAS DEISEANNA Í COMHAIRLE CHONTAE THIOBRAID ÁRANN