Tipperary County Council
Civic Offices, Clonmel | Civic Offices, Nenagh,
Co. Tipperary
Office Locations | Get Directions
Telephone:
+353(0)818 06 5000
9.30 - 4.30 Mon-Fri
9.00 - 1.00 Mon-Fri (Motor Tax)
Tipperary County Council Civic Offices, Clonmel | Civic Offices, Nenagh, Co. Tipperary
Tipperary County Council Civic Offices, Clonmel | Civic Offices, Nenagh, Co. Tipperary
customerservices@tipperarycoco.ie

Scéim Teanga Gaeilge - Irish Language Scheme

Lainseáil Scéim na Gaeilge do Chomhairle Contae Thiobraid Árann

Dhearbhaigh an tAire Stáit ag an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, An tUasal Jack Chambers, T.D., an chéad scéim de chuid Chomhairle Contae Thiobraid Árann faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 le déanaí.
Beidh an Scéim i bhfeidhm ar feadh tréimhse 3 bliana ó 1 Bealtaine, 2021 nó go dtí go gceadaítear scéim nua, cibé ceann a thagann níos deireanaí.
Dúirt an Comhairleoir Michael Smith, Cathaoirleach Chomhairle Contae Thiobraid Árann: “Tá lúcháir orm go bhfuil tiomantas na Comhairle i leith ár dteanga dhúchais aitheanta go hoifigiúil anois inár Scéim na Gaeilge”.
Dúirt an Príomhfheidhmeannach Joe MacGrath: “Is mian leis an gComhairle iad siúd atá ag iarraidh cumarsáid a dhéanamh linn i nGaeilge a chur chun cinn agus a éascú níos mó. Is céim dhearfach í Scéim na Gaeilge ina thaobh seo agus cuirtear fáilte roimpi”.
Tabharfar gníomhartha faoin scéim nua isteach sna míonna amach romhainn agus beidh siad seo a leanas san áireamh:
• Leathanaigh tiomnaithe maidir leis an nGaeilge a fhoilsiú ar ár suíomh gréasáin www.tipperarycoco.ie
• Ríomhphoist tiomnaithe a fhoilsiú le haghaidh ceisteanna i nGaeilge.
• Go mbainfidh foireann na Seirbhísí Custaiméirí úsáid rialta as beannacht bhunúsach i nGaeilge.
Cuirfear leagan dátheangach den Scéim ar fáil ar ár suíomh gréasáin.

Deireadh

Le níos mó eolais a fháil faoin Scéim, déan teagmháil le David Coleman ag Comhairle Contae Thiobraid Árann Fón 0818 06 5000

Launch of Irish Language Scheme for Tipperary County Council

The Minister of State at the Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media, Mr. Jack Chambers, T.D., recently confirmed Tipperary County Council’s first scheme under the Official Languages Act 2003.
The Scheme shall remain in force for a period of 3 years from the 1st May, 2021 or until a new scheme has been approved, whichever is the later.
The Cathaoirleach of Tipperary County Council Councillor Michael Smith said: “I am delighted that the Council’s commitment to our native language is now officially recognised in our Irish Language Scheme”.
Chief Executive Joe MacGrath added: “The Council is seeking to promote and further facilitate those who wish to interact with us in Irish. The Irish Language Scheme is a welcome and positive move in this regard”.
Actions under the scheme will be introduced in the following months and will include:
• Publication of a dedicated page regarding Irish on our website www.tipperarycoco.ie
• Publication of a dedicated email address for queries in Irish.
• Regular use of basic greeting in Irish by Customer Services Desk staff.
A bilingual version of the Scheme will be made available on our website.

Ends

For further information on the Scheme, contact David Coleman at Tipperary County Council Tel 0818 06 5000