Silouette graphic representing Tipperary

Roadworks Special Speed Limit Order

No
Road Alert
Roads and Transport
5 January 2023

ALT 10 DEN ACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE 2004

ORDÚ SPEISIALTA TEORANTA LUAIS OIBREACHA BÓITHRE

Tugtar fógra leis seo de réir Alt 10 den Acht um Thrácht ar Bhóithre 2004 go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Contae Thiobraid Árann, atá dílsithe faoi Alt 10 den Acht um Thrácht ar Bhóithre 2004 agus ar mhaithe le Sábháilteacht ar Bhóithre, ordú mar seo a leanas; Teorainn Luasteorainneacha 50km/uair do Thrácht ar Bhóithre Sealadach a thabhairt isteach, trí Orduithe Luasteorainneacha Oibreacha Bóthair chun oibreacha bóthair a éascú mar atá sonraithe sa Sceideal thíos.: -

SCEIDEAL

Uimhir Bhóthair: R494

Luasteorainn Reatha Km/uair 80

Teorainn Luais Oibreacha Bóthair Km/uair 50Tosaigh

Comhordanáidí ITM:

E: 570705.2301,

N: 672048.1227Críochnaigh

Comhordanáidí ITM

E: 570975.3835,

N: 668806.3717

Beidh an tOrdú Luasteorainneacha Oibreacha Bóthair i bhfeidhm ón Luan 09 Eanáir 2023 go dtí Dé Máirt 09 Eanáir 2024 an dá dháta sin san áireamh.

Féadfar uiríll maidir leis an ordú seo a dhéanamh i scríbhinn chuig Roinn na mBóithre, Comhairle Contae Thiobraid Árann, na hOifigí Cathartha, Bóthar Luimnigh, An tAonach, Co Thiobráid Árann.

Marcus O’ Connor,

Stiúrthóir Seirbhísí,

Bóithre, Iompar agus Bonneagar.

Dáta 21 Nollaig 2022

 

 

SECTION 10 OF THE ROAD TRAFFIC ACT 2004

ROADWORKS SPECIAL SPEED LIMIT ORDER

Notice is hereby given in accordance with Section 10 of the Road Traffic Act 2004 that Tipperary County Council, exercises its powers vested under Section 10 of the Road Traffic Act 2004 and in the interest of Road Safety, has made an order as follows; to introduce a Temporary Road Traffic 50km/hr Speed Limit, by way of Road Works Speed Limit Orders to facilitate road works as specified in the Schedule below: -

SCHEDULE

Road Number:R494

Existing Speed Limit Km/hr: 80

Road Works Speed Limit Km/hr: 50

Start

R494 80 50 ITM Coordinates:

E: 570705.2301,

N: 672048.1227

Finish

ITM Coordinates:

E: 570975.3835,

N: 668806.3717

The Road Works Speed Limit Order will be effective from Monday 09 January 2023 to Tuesday 09 January 2024 both dates inclusive.

Representations in relation to this order may be made in writing to the Roads Department, Tipperary County Council, Civic Offices, Limerick Road, Nenagh, Co. Tipperary.Signed: Marcus O’ Connor,

Director of Services,

Roads, Transportation and Infrastructure.

Dated 21 December 2022

Road Hazard Type:
Road Works
Further Information:
No Further Information at this time
Road Type:
Regional
Road Number:
R494

Mapped locations are for visual reference only.