Silouette graphic representing Tipperary

Tipperary-Cahir- Cashel MD Casual Trading Licence Expression of Interest 2024

N/A
Press Release
Business and Economy
23 November 2023

Ceadúnais Chorrthrádála d'Eanáir go Nollaig 2024 – Á Lorg Léirithe Suime do Cheantar Bardasach Thiobraid Árann-na Cathrach-Caiseal

Ghlac Ceantar Bardasach Thiobraid Árann-na Cathrach-Caiseal le Fodhlíthe Corrthrádála nua i 2021 maidir le corrthrádáil a rialú, a rialáil, a mhaoirsiú agus a riar sa limistéar riaracháin.

Faigheann an Chomhairle fiosrúcháin gach bliain ó dhaoine a bhfuil suim acu iarratas a dhéanamh ar cheadúnais chorrthrádála le feidhmiú ó áiteanna atá ainmnithe do chorrthrádáil sa chontae.

Chun cabhrú leis an bpróiseas chun ceadúnais chorrthrádála a leithdháileadh don tréimhse 1ú hEanáir go 31 Nollaig 2024 tá Ceantar Bardasach Thiobraid Árann-na Cathrach-Caiseal ag glacadh le Foirmeacha Iarratais Léirithe Suime ó dhaoine ar mian leo iarratas a dhéanamh do cheadúnas corrthrádála nua chun a gceadúnas corrthrádála reatha a athnuachan.

Is féidir Foirm Léirithe Suime a íoslódáil ón nasc thíos agus a chur isteach chuig Oifig Cheantar Bardasach Thiobraid Árann-na Cathrach-Caiseal, Bóthar Rosanna, Baile Thiobraid Árann, Thiobraid Árann, E34 WD5 nó ar ríomhphost chuig customerservice@tipperarycoco.ie roimh an 15ú lá do mhí na Nollaig 2023.

Má chuirtear níos mó ná léiriú spéise amháin isteach le haghaidh láthair chorrthrádála dáilfear an ceadúnas ar an mbonn atá leagtha amach i bhFodhlíthe Corrthrádála Cheantar na mBardas Thiobraid Árann-na Cathrach-Caiseal 2021.

Is féidir na sonraí iomlána ar Fhodhlíthe Corrthrádála Cheantar Bardasach Thiobraid Árann-Thiobraid Árann-Caiseal 2021, lena n-áirítear láithreacha corrthrádála, a fháil ar an suíomh gréasáin seo.

 

Casual Trading Licences for January to December 2024 – Seeking Expressions of Interest for the Tipperary-Cahir-Cashel Municipal District

Tipperary-Cahir-Cashel Municipal District adopted new Casual Trading Bye-Laws in 2021 in relation to the control, regulation, supervision and administration of casual trading in the administrative area.

The Council receive enquiries each year from persons interested in applying for casual trading licences to operate from designated casual trading pitches in the county.

In order to assist the process of allocating casual trading licences for the period 1st January to 31st December 2024 Tipperary-Cahir-Cashel Municipal District is accepting Expression of Interest Application Forms from persons who now wish to apply for a new casual trading licence or to renew their current casual trading licence.

An Expression of Interest Form can be downloaded from the link below and submitted to the Tipperary-Cahir-Cashel Municipal District Office, Rosanna Road, Tipperary Town, Co. Tipperary, E34 WD5 or by email to customerservice@tipperarycoco.ie before the closing date of Friday 15th December 2023.

If more than one valid expression of interest is submitted for a casual trading pitch the licence will be allocated on the basis set out in the Tipperary-Cahir-Cashel Municipal District Casual Trading Bye-Laws 2021.

Full details of the Tipperary-Cahir-Cashel Municipal District Casual Trading Bye-Laws 2021, including the locations of casual trading pitches, are available on this website.

Attachment Size
97.31 KB